wtorek, 5 czerwca 2018

Działania gminy na rzecz integracji osób niepełnosprawnychSzczególne znaczenie w wyrównywaniu szans i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na terenie Gminy Osiek odgrywają działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. W przypadku planowania działań z zakresu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych należy dążyć do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i zwiększenia możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Zwiększenie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudnienia można osiągnąć poprzez prowadzenie szkoleń zawodowych i kursów przekwalifikowań zgodnie z potrzebami rynku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powinien propagować społeczną akceptację i integrację osób niepełnosprawnych.
Szansą dla poprawy sytuacji niepełnosprawnych na terenie gminy jest możliwość skorzystania z unijnych funduszy strukturalnych, szczególnie z Europejskiego Fundusz Społecznego.
W powszechnej opinii starość postrzegana jest jako okres całkowitej degradacji, izolacji, samotności, braku uczucia i życzliwości, niedołęstwa, postępującego uzależnienia od otoczenia, odczuwalnych dolegliwości somatycznych. Najczęściej sygnalizowanym przez tę kategorię osób problemem jest pogarszający się stan zdrowia, niepełnosprawność oraz trudna sytuacja materialna. Wpływ na niekorzystny stan zdrowia Polaków mają trudne warunki życia, stresy, niedociągnięcia w zakresie opieki zdrowotnej, warunki środowiskowe, a także brak dbałości o własne zdrowie. Zmieniająca się struktura i funkcje współczesnej rodziny nie sprzyjają kształtowaniu się warunków do sprawowania opieki nad sędziwym członkiem rodziny. Coraz częściej osoby starsze tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, a gdy osoby te mieszkają razem z dziećmi, to właśnie ich świadczenia emerytalne niejednokrotnie stanowią źródło pewnego i stałego dochodu rodzin wielopokoleniowych. Ludzie starsi wymagają różnych form wsparcia społecznego. Potrzebna jest elastyczna, nowatorska polityka społeczna oparta na współpracy samorządu organizacji pozarządowych.
Mimo generalnie złego stanu zdrowia osób starszych, w ograniczonym zakresie korzystają oni z opieki medycznej. Wynika to między innymi z ograniczonej sprawności i mobilności przestrzennej i konieczności ponoszenia odpłat za pewien zakres świadczeń lekarskich i pielęgnacyjnych. Tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości powinno następować poprzez wspomaganie jednostek w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku, zapewnienie ludziom starym odpowiedniej pozycji w społeczeństwie oraz kształtowanie pozytywnego obrazu starości w świadomości społecznej. Gmina powinna zapewnić, zarówno osobom niepełnosprawnym jak i starszym udział w życiu społecznym, kulturalnym i sporcie, turystyce i rekreacji.
Działaniami, które Gmina Osiek zamierza podjąć na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych są (realizatorzy i podmioty wspierające: Wójt Gminy, SP ZOZ, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, szkoły:
 1. Wspieranie różnych form samopomocy.
 2. Zorganizowanie transportu osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 3. Wspieranie rodzin opiekujących się starszym, całkowicie niesamodzielnym członkiem rodziny (usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne, medyczne).
 4. Wsparcie dla inicjatyw integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych (grupy samopomocowe, Kluby Seniora).
 5. Wprowadzenie środowiskowej formy opieki nad osobami w podeszłym wieku.
 6. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
 7. Adaptacja szkół do potrzeb niepełnosprawnych fizycznie, tworzenie klas integracyjnych i rozwój kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych.
 8. Udzielanie pomocy finansowej, m. in. w celu likwidacji barier architektonicznych.
 9. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji poprzez zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej i zabiegów rehabilitacyjnych oraz poprzez opracowanie bazy informacyjnej o świadczeniobiorcach, udzielanych zabiegach i warunkach korzystania z nich.
 10. Zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających ludziom starym w miejscu zamieszkania.

wtorek, 15 maja 2018

Zadania samorządu w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów SpołecznychBrak możliwości realizacji podstawowych potrzeb często powoduje spadek poziomu życia, zaniedbania w sprawach wychowawczo – opiekuńczych. Często na skutek tego powstają kolejne niekorzystne zjawiska: alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych itp. Gmina musi przedsięwziąć szereg działań mających na celu niwelowanie tych negatywnych zjawisk lub całkowite ich wykluczenie. Szczególny nacisk trzeba położyć na zahamowanie procesu dziedziczenia biedy i negatywnych wzorców wyniesionych z domów, wpajać już najmłodszym podstawowe wartości rodzinne i wskazać możliwości rozwojowe. Gmina Osiek zamierza walczyć z problemem ubóstwa wspierając osoby, które są nim dotknięte (realizatorami i podmiotami wspierającymi te działania są: Państwo, Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Osieku, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu). Działaniami, które mają służyć osiągnięciu tego celu są:
 1. Udzielanie pomocy materialnej zgodnie z ustawa o pomocy społecznej, innymi ustawami i uchwałami Rady Gminy
 2. Organizowanie robót publicznych i prac społecznie – użytecznych w celu łagodzenia skutków ubóstwa.
 3. Rozwój agroturystyki, który może stanowić dodatkowe źródło dochodów dla mieszkańców.
 4. Stała weryfikacja przyznanych świadczeń (przede wszystkim pieniężnych), tak, aby przyznawana pomoc trafiała do osób rzeczywiście jej potrzebujących.
 5. Działania polegające na udzielaniu świadczeń w formie niepieniężnej w miejscu zamieszkania.
 6. Rozwijanie szeroko rozumianego poradnictwa dla osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, w tym tworzenie biur porad  społecznych, przeciwdziałanie bezradności tej grupy osób.
Istotnym działaniem samorządu gminnego w Osieku prowadzonym w celu rozwiązania podstawowych problemów społecznych jest działanie mające na celu ograniczenie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych. Bezrobocie jest zjawiskiem towarzyszącym gospodarce rynkowej. Oznacza brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych i gotowych do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy. Skutki i straty, które powoduje są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych i ich rodzin, ale również dla całego społeczeństwa. Chodzi tu o niewykorzystany potencjał ludzkiej pracy, poczucie zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, nasilenie się społecznej patologii oraz potrzebę korzystania z wszelkiej pomocy. Problem bezrobocia dla mieszkańców Gminy Osiek jest jednym z najdotkliwszych zjawisk społecznych. Jest ono często czynnikiem konfliktogennym i nasilającym patologie społeczne takie jak: nadużywanie alkoholu, przestępczość, kryzys wartości i funkcji w rodzinie. Bezrobocie potęguje biedę i rozszerza strefę ubóstwa. Prowadzi do obniżenia standardu życia, pogarsza stan zdrowia, staje się często wynikiem utraty kwalifikacji zawodowych.
Ponadto bezrobocie występujące zwłaszcza w sektorze rolnictwa ma głównie charakter ukryty i nie jest możliwe do oszacowania, tym samym i walka z nim jest niemożliwa. W zwalczaniu bezrobocia nie pomaga również postawa niektórych mieszkańców, która charakteryzuje się małą mobilnością zawodową, postawą roszczeniową wobec Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niechęcią do współpracy na rzecz zmiany swojej trudnej sytuacji. Mimo tego istnieje rzeczywista szansa na przywrócenie choć części osób bezrobotnych czy też biernych zawodowo na rynek pracy przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów. Do instrumentów tych należą szeroko rozumiane usługi rynku pracy, które obejmują: szkolenia, doradztwo, pośrednictwo czy inne formy wsparcia. Na terenie gminy Osiek konieczne jest wprowadzenie szeregu tych inicjatyw, by skutecznie zwalczyć istniejące bezrobocie. Działaniami, które gmina Osiek realizuje w celu ograniczenia bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenia jego negatywnych skutków społecznych są następujące (realizatorami i podmiotami wspierającymi te działania są: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, szkoły, pracodawcy – staże):
 1. Podejmowanie działań na rzecz powstawania nowych miejsc pracy w gminie.
 2. Tworzenie na terenie gminy sprzyjającego klimatu dla potencjalnych inwestorów, mogących tworzyć nowe miejsca pracy.
 3. Stworzenie mini przedszkoli bądź mini żłobków o charakterze rodzinnym, umożliwiających rodzicom swobodne podjęcie zatrudnienia.
 4. Monitoring socjalny – wypracowanie form postępowania wobec osób w sytuacji kryzysowej długotrwałego pozostawania bez pracy.
 5. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w celu przygotowania i realizacji projektów na rzecz rozwiązywania zjawiska  bezrobocia na terenie gminy (organizowanie szkoleń, przekwalifikowanie, organizacja stażów absolwenckich i przygotowania zawodowego, promowanie szkoleń) tzw. poszerzanie kwalifikacji bezrobotnych.
 6. Objęcie pracą socjalną osób długotrwale bezrobotnych, tak by zachęcać je do systematycznego poszukiwania zatrudnienia. W szczególności należy dążyć do udzielenia osobom bezrobotnym wszechstronnej pomocy w zakresie: poradnictwa, zapoznania z aktywnymi technikami poszukiwania pracy.
 7. Rozwój usług socjoterapeutycznych.
 8. Wykorzystanie atutów turystyczno – wypoczynkowych gminy poprzez rozwój infrastruktury okołoturystycznej.
 9. Rozszerzanie działalności w zakresie organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych.
[ciąg dalszy tej pracy licencjackiej nastąpi...]

wtorek, 10 kwietnia 2018

Infrastruktura edukacyjna w gminie [prezentujemy fragment pracy licencjackiej]

Gmina dysponuje stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo – wychowawczych. Edukacja w Gminie jest jednym z najlepiej funkcjonujących sektorów infrastruktury społecznej. Wydatki na oświatę tworzą istotną pozycję w budżecie Gminy Osiek. Ich wielkość z roku na rok wzrastała. Było to uwarunkowane przejęciem przez władze samorządowe zadań oświatowych oraz inwestycjami mającymi na celu unowocześnienie szkół. W lutym 1995 roku do użytkowania oddano nową szkołę w Osieku Dolnym. Przy jej budowie wykorzystano najnowocześniejszą technologię oraz materiały najwyższej klasy. Jej budowa była finansowana z środków pieniężnych gminy. Przez sześć lat dokonywano modernizacji starej części budynku i dobudowano nowoczesną salę gimnastyczną, która była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 1998 r. przystąpiono również do modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osieku. Budowę zakończono po trzech latach i w roku 2001 przekazano zmodernizowany budynek szkoły do użytkowania. Kolejną inwestycją związaną z oświatą była modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w Głębowicach. Dokonano remontu starego budynku i dobudowano kilka nowych pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne oraz przedszkole. Szkoły Podstawowe i Gimnazjum z terenu Gminy Osiek biorą udział w Programie „Super Szkoła”[1] finansowanym ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
            Infrastruktura edukacyjna jest dość dobrze dostosowana do liczby uczniów. Dzieci i młodzież na terenie gminy Osiek mają do dyspozycji trzy szkoły podstawowe (uczęszcza do nich łącznie 596 uczniów. W gminie działają również dwa przedszkola publiczne. Łącznie edukacją przedszkolną objętych jest z 181 dzieci. W związku z reformą oświaty, utworzono w Osieku jedno gimnazjum z liczbą 258 uczniów. Wszystkie placówki szkolne na terenie Osieka i Głębowic są skomputeryzowane. Szkoły podstawowe mają trzy pracownie komputerowe dysponujące w sumie 40 komputerami podłączonymi do Internetu. Gimnazjum jest w posiadaniu jednej pracowni komputerowej z 15 komputerami również podłączonymi do Internetu. Placówki oświatowo – wychowawcze, które funkcjonują na terenie gminy, to:
Przedszkola:
 1. Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku
 2. Przedszkole przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głębowicach
Szkoły podstawowe:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Osieku
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku
Szkoła Podstawowa w Głębowicach przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Głębowicach
Gimnazjum:
1.      Gimnazjum przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku
            Kształtowanie się liczby uczniów i absolwentów w szkołach podstawowych i gimnazjum na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono w tabeli 5.


2002
2003
2004
2005
2006
                                                                                                                       SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                   
UCZNIOWIE
663
649
649
611
494
ABSOLWENCI
124
115
114
126
83
GIMNAZJUM
UCZNIOWIE
388
380
384
380
378
ABSOLWENCI

121

123

122

123

126

Tabela 7 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek[1] Celem Programu „Super Szkoła” jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich; umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiający dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej; współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Przykładowymi działaniami realizowanymi przez szkoły w ramach projekt są: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne, pikniki edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu techniczno – dydaktycznego. W województwie małopolskim projektem objętych zostało pięć powiatów: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wielicki i myślenicki – Dane za stroną internetową: http://www.tozch.edu.pl/index.php?okno=super_szkola [dostęp 24 lipca 2009]

środa, 21 marca 2018

Gmina Osiek - segregacja odpadów. Gospodarka wodno – ściekowa. GospodarkaOd 1998 r. na terenie Gminy Osiek prowadzona jest segregacja odpadów w miejscu powstawania. Selektywnie gromadzone w systemie workowym są: szkoło, makulatura, tworzywa sztuczne i odbierane są na koszt gminy. Ponadto gospodarstwa domowe są wyposażone w pojemniki na odpady niesegregowane, które odbierane są na koszt właściciela. Zbiórką odpadów zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach ul. Mickiewicza 8.
            Istnieją tutaj także jak w większości wiejskich gmin dzikie wysypiska, szczególnie przy szlakach komunikacyjnych i na terenach leśnych. Gmina prowadzi ciągłe działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu nie zebranych odpadów na środowisko. Na terenie gminy od stycznia 2004 roku działa Oczyszczalnia Ścieków, zlokalizowana przy ul. Ceglanej 2, która również wytwarza odpady, kierując je również na składowisko w Kętach.
            Gospodarka wodno – ściekowa.
Obsługą kanalizacji i dostawą wody na terenie Sołectwa Osiek zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Osieku. Woda zakupywana jest od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Oświęcimia oraz od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Kęt. Natomiast do Sołectwa Głębowice woda dostarczana jest przez Gminny Zakład Wodociągów z Wieprza.
            Gospodarka. Gmina Osiek, podobnie jak wiele innych gmin wiejskich w województwie, cechuje się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją mało efektywnego sektora rolniczego (przeważa nad sektorem usługowym, handlowym czy przemysłowym) i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą. Gospodarka rolna występująca na tym obszarze decyduje o specyfice funkcjonalno – przestrzennej gminy. Gmina posiada szczególnie dobre warunki agroekologiczne. Gospodarka rolna rozwija się w oparciu o gospodarstwa indywidualne jak również wielkoobszarowe gospodarstwa spółdzielcze i państwowe. W większości gospodarstw produkcja ma charakter niewyspecjalizowany. Rolnictwo w gminie jest rozdrobnione i mało efektywne. Użytki rolne zajmują ok. 80 % terenu gminy. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne. Tylko 5 indywidualnych ma powierzchnie powyżej 10 ha. W gminie dominuje produkcja roślinna, a głównymi uprawami są zboża i rośliny okopowe, w szczególności ziemniaki. Wśród zwierząt hodowlanych największe pogłowie miała trzoda chlewna oraz bydło. Przeważająca ilość gospodarstw zajmuje się produkcją rolną wyłącznie na własne potrzeby. Wśród gospodarstw rolnych dominują tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania środków chemicznych do nawożenia i ochrony upraw. Czynnik ten może być atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Niestety na terenie gminy nie funkcjonuje ani jedno certyfikowane gospodarstwo, zajmujące się ekologiczną produkcją żywności. O słabości sektora rolnego świadczy również niekorzystna struktura wykształcenia rolników. Większość gospodarstw rolnych prowadzona jest przez osoby nieposiadające wykształcenia rolniczego. Dane wymienione powyżej pochodzą ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 roku. Niskie wykształcenie rolników prowadzących gospodarstwa rolne jest jednym z powodów niskiej efektywności sektora rolnego i braku jego specjalizacji.
            Cechą charakterystyczną obszaru jest wykorzystanie wód powierzchniowych dla potrzeb stawów rybnych. Znaczący jest kompleks stawów „Włosień” o powierzchni zalewu 73,41 ha. Na terenie Gminy Osiek zlokalizowany jest kompleks stawów o powierzchni całkowitej oko 240 ha.