wtorek, 6 listopada 2018

Struktura wykształcenia ludności gminyNiekorzystnie kształtuje się struktura wykształcenia ludności gminy. Chociaż na przestrzeni ostatnich lat odnotowano pozytywne zmiany w tym zakresie, to jednak udział osób z wyższym i średnim wykształceniem znacznie odbiega od średniej w regionie. Według danych spisu powszechnego w Gminie Osiek najwięcej osób ma wykształcenie podstawowe (2 246) oraz zasadnicze zawodowe (2 382). Wykształceniem wyższym legitymują się tylko 203 osoby. Zdecydowanie lepiej wykształcone są kobiety – 123 posiada wykształcenie wyższe, 648 posiada wykształcenie średnie. Wśród mężczyzn tylko 80 posiada wykształcenie wyższe, natomiast wykształceniem średnim legitymuje się 508 osób. Strukturę wykształcenia przedstawia wykres 6.Wykres 7 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek

            Dostęp mieszkańców gminy do usług medycznych jest dość dobry. W gminie działa Ośrodek Pomocy Społecznej. W zakresie opieki medycznej mieszkańcy gminy mogą korzystać z następujących placówek:
1.      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Osiek, ul. Starowiejska 175
2.      Filia Ośrodka Zdrowia w Głębowicach, ul. Oświęcimska 8
3.      Prywatna Praktyka Lekarska – Osiek, ul. Słoneczna 52
4.      Gabinet Stomatologiczny – Osiek, ul. Karolina 26
5.      Gabinet Stomatologiczny – Osiek, ul. Kościelna 1.
 

sobota, 20 października 2018

Przedsiębiorczość i rynek pracy w gminie


Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w gminie z roku na rok wzrasta. Najwięcej zakładów powstało w 2004 r. Aktualnie na terenie gminy jest zarejestrowanych 224 podmiotów gospodarczych, które zajmują się głownie usługami, handlem oraz produkcją. Przedsiębiorcy z terenu gminy napotykają na szereg problemów. Główny wynika z niskiej dochodowości prowadzonej działalności gospodarczej, co bezpośrednio wpływa na brak nowych inwestycji. Wysoki koszt prowadzonej działalności, a także niski popyt wewnętrzny nie sprzyjają rozwojowi gospodarczemu. 


Produkcją rolną zajmują się Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Osieku, który posiada również filię w Głębowicach i Nidku oraz  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Osieku. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Osieku prowadzi obsługę ludności oraz zaopatrzenie rolnictwa (prowadzi masarnię, ubojnię, piekarnię, magazyn pasz i materiałów budowlanych).
 

Wykres 5 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek

            Rynek pracy. Liczba osób pracujących w zakładach pracy na terenie Gminy Osiek jest mniejsza niż osób bezrobotnych. Pracujących ogółem jest 368 osób (w tym 256 kobiet), przy liczbie bezrobotnych ogółem 437 osób (w tym 276 kobiet). Za aktywne działanie na rynku pracy i wspieranie osób bezrobotnych odpowiedzialny jest Powiaty Urząd Pracy w Oświęcimiu.
STRUKTURA RYNKU PRACY W GMINIE OSIEK W PODZIALE NA PŁEĆ

2003
2004
2005
2006
Pracujący
Ogółem
367
360
368
brak danych
Mężczyźni
112
107
112
brak danych
Kobiety
255
253
256
brak danych
Bezrobotni
Ogółem
502
459
437
366
Mężczyźni
236
189
161
105
Kobiety
266
270
276
261
Tabela 5 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek

            Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te z kole są zdeterminowane przez strukturę według wieku i płci. Zbiorowość zamieszkująca Gminę Osiek jest populacją rozwijającą się[1], gdzie liczba ludności w okresie przedprodukcyjnym i produkcyjnym znacznie przewyższa liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym. W chwili obecnej przedstawia się to następująco: ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 23,6 % ludności. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią 61,6% mieszkańców Gminy. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 14,8% ogółu mieszkańców. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4 833. Stanowi ją nieznacznie większa liczba mężczyzn – 2 547 na 2 286 pracujących kobiet.


Wykres 6 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek
STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY OSIEK WEDŁUG PŁCI I WIEKU (STAN NA KWIECIEŃ 2007)
GRUPY WIEKOWE
0 - 18
19 - 35
36 - 50
51 - 65
POWYŻEJ 65
OGÓŁEM
KOBIETY
997
1047
829
597
575
4072
MĘŻCZYŹNI
1016
1069
908
574
386
3953
RAZEM
2013
2143
1737
1171
961
8025
Tabela 6 – źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Osiek[1] Populacja rozwijająca się – populacja ta posiada największą liczebnie grupę w wieku przedprodukcyjnym i wieku produkcyjnym.